Willem de Zwijgerschool, School Kastanjelaan, de Regenboog en 't Bolwerk.

PCBO, een sterke basis voor iedereen.

Onze scholen hebben een lange traditie van goed onderwijs met een hoog leerrendement. Voor ons is een school een overzichtelijke gemeenschap waar leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar kennen en waar leren een plezier is. Kleine scholen met grote prestaties, zowel bij toetsen als sporttoernooien!

Eigentijds en vertrouwd

Elk kind is anders en elk kind wordt gezien. We zoeken dan ook naar een bij het kind passende benadering; soms met veel ruimte en soms met een strakkere aanpak. Alles gericht op ontwikkeling naar zelfstandig en sociaal functioneren. Zo krijgt een kind extra zorg en aandacht, bijvoorbeeld door remedial teaching of de prismaklas. We doen dit met op gedegen ervaring gebaseerd onderwijs dat steeds is en wordt aangevuld met nieuwe inzichten en (ICT-)instrumenten.

De cognitieve vakken (rekenen, taal, lezen) krijgen alle tijd en aandacht in de ochtenduren. Vanaf groep 5 krijgen de wereld-oriënterende en creatieve vakken een plaats in het atelieronderwijs in de middaguren.Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben we naast de vakleerkrachten Muziek en Gymnastiek ook vakleerkrachten Moderne Media en Engels.

Karaktervorming

VERTROUWEN (in jezelf, in anderen, in de toekomst) is voor ons een centrale waarde met daarnaast aandacht voor onder meer samenwerking, respect, medemenselijkheid, verantwoordelijkheid, ordelijkheid en zelfstandigheid. Vanuit de Nederlandse christelijke traditie is er veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en karaktervorming.

Kwaliteit

Onze scholen hebben dezelfde benaderingswijze en gelijke lesmethoden. Alles is gericht op het aanbieden van een brede basis op een hoog kwaliteitsniveau. Er wordt naar gestreefd uit elke leerling het maximale te halen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 

Hoewel het onderwijs meer omvattend is dan taal en rekenen geven de CITO-toetsen toch een goede kwaliteitsindicatie. Alle vier de scholen scoren veelal flink boven het landelijk gemiddelde. De Inspectie van het Onderwijs geeft de scholen hoge kwalificaties.

Nadere informatie

Onder het kopje "Missie en Visie" vindt u meer informatie over ons onderwijs. Een concrete uitwerking daarvan is te vinden bij "Scholen". Wilt u meer weten over de opbouw van onze organisatie en ons beleid, kijk dan bij "Organisatie" en "Informatie".

 

 

 

 

Vaak bezocht

Inschrijven
Vakanties
Medezeggenschap
Klachtenregeling

PRISMA groep

>> Nieuws

 

Vacature Raad van Toezicht

 


PCBO Leiderdorp
Marjoleintuin 58
2353 PL Leiderdorp
T 071 - 542 55 03
administratie@pcboleiderdorp.nl