Medezeggenschap

Aan elke school van PCBO Leiderdorp is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In deze raden zitten zowel ouders als personeelsleden, totaal 6 leden. Uit elke Medezeggenschapsraad worden 2 leden, een ouder en een medewerker, gekozen om tevens zitting te nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld, waarin de bevoegdheden staan vermeld.

In het kort komt het erop neer dat de school MR’en zich bezig houden met zaken van de betreffende scholen, terwijl de GMR zich buigt over beleidsnotities, regelingen e.d. die voor alle scholen gelden. Om lid te kunnen zijn van een MR moet men gekozen zijn door ofwel de ouders of de personeelsgeleding. Verkiezingen voor nieuwe leden worden door de scholen aangekondigd.

Voor notulen, vergaderdata en andere documenten, zie rechterkolom